*** Dzień Babci i Dziadka ***

-30% rabatu na wszystkie nasze książki do 31.01.2023 r.

Regulamin sklepu

Z dniem 1 stycznia 2023 roku ulega zmianie Regulamin sklepu SkladPapieru.pl
Wprowadzone zmiany związane są z wdrożeniem unijnych dyrektyw (tzw. dyrektywy Omnibus, dyrektywy towarowej i dyrektywy cyfrowej).
W związku ze zmianami w przepisach dostosowaliśmy zasady odpowiedzialności sprzedawcy i przysługujące klientowi prawa w razie niezgodności produktu z umową, wprowadziliśmy informację o sposobie weryfikacji opinii konsumenta o produkcie, zapewniliśmy spełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych na nas nowymi przepisami prawa. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkujący.

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy niniejszego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Wydawnictwo Skład Papieru, ul. Szanajcy 3/7, 03-481 Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

§1 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych - Wydawnictwo Skład Papieru Dariusz Sędek, ul. Szanajcy 3/7, 03-481 Warszawa (NIP: 118 031 89 44, REGON: 386738525).

 2. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 3. Adres reklamacyjny - Wydawnictwo Skład Papieru, ul. Szanajcy 3/7, 03-481 Warszawa; sklep@skladpapieru.pl

 4. Cennik dostaw - zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajduje się pod adresem: skladpapieru.pl/strona/platnosc-i-dostawa

 5. Dane kontaktowe - Wydawnictwo Skład Papieru, ul. Szanajcy 3/7, 03-481 Warszawa, e-mail: sklep@skladpapieru.pl, telefon: (+48) 502 618 078.

 6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 7. Dane wrażliwe - są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 8. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: skladpapieru.pl/strona/platnosc-i-dostawa

 9. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 10. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania przez Klienta dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas Rejestracji. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności oraz do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu Internetowego.

 11. Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 12. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych.

 13. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 14. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 15. Konto użytkownika/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu Rejestracji na stronie Sklepu Internetowego.

 16. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 17. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 18. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

 19. Login - adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym. Każdorazowe utworzenie lub zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.

 20. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

 21. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 22. Newsletter - usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat Sklepu na podany przez Klienta w czasie Rejestracji adres poczty elektronicznej.

 23. Platforma internetowa ODR - unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/

 24. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: skladpapieru.pl/strona/platnosc-i-dostawa

 25. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: skladpapieru.pl/polityka-prywatnosci

 26. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 27. Produkt - dostępny w Sklepie Internetowym towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą ceny.

 28. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 29. Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.

 30. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna, która dokonuje zamówienia w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale z charakteru zamówienia wynika, że dokonywana czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 31. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 32. Rejestr UOKiK - rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

 33. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 34. Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 35. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem: SkladPapieru.pl, za którego za pośrednictwem Kupujący może złożyć zamówienie.

 36. Sprzedający - Wydawnictwo Skład Papieru Dariusz Sędek, ul. Szanajcy 3/7, 03-481 Warszawa (NIP: 118 031 89 44, REGON: 386738525), zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=1e6c45b1-5e0a-4d9c-bd92-40d411aed635, posiadający konto bankowe w Nest Bank 35 2530 0008 2090 1067 8372 0001

 37. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 38. Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 39. Umowa - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 40. Umowa zawarta na odległość - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 41. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych - umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana pomiędzy Kupujacym a Sprzedającym  za pośrednictwem Sklepu.

 42. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 43. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach sklepu stanowiący oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedającego oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

   

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie (PLN/zł) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 5. Cena Produktu wskazana na stronie sklepu SkladPapieru.pl jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Kupującego.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w ofercie sklepu SkladPapieru.pl, wprowadzania nowych Produktów do oferty, wycofania poszczególnych Produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania Promocji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy Zamówień Produktów złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.

 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 8. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 9. Dostępne metody płatności:

 1. przelew tradycyjny na rachunek Sprzedającego. Podmiotem świadczącym obsługę jest Nest Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa (KRS: 0000030330, NIP: 526 10 21 021);

 2. przelew online i kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media SA z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot (KRS: 0000320590, NIP: 585 13 51 185), operatora Shoper Płatności.

 1. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail Kupującego: zamówienia, faktury proforma lub dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy oraz wzorca reklamacji.

 2. Realizacja zamówienia płatnego przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedającego, a zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupujacego kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 4. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu SkladPapieru.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 6. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 7. Kupujący zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

 4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

 6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować, a brak tych danych skutkowałby niemożnością realizacji zamówienia.

 2. Ceny Produktów w sklepie SkladPapieru.pl nie są personalizowane na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

   

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. dodanie do koszyka produktu;

 2. wybór rodzaju dostawy;

 3. wybór rodzaju płatności;

 4. wybór miejsca wydania rzeczy;

 5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

 1. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer i zostaje przez Sprzedającego potwierdzone oraz zrealizowane na zasadach wynikających z Regulaminu. Złożenie zamówienia przez Kupującego wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 2. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

 3. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 4. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

 5. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą oprawach konsumenta, Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres: W przypadku wyboru formy pisemnej Sprzedający zaleca wysyłanie oświadczenia o odstąpieniu łącznie z Produktem na adres: Wydawnictwo Skład Papieru, ul. Szanajcy 3/7, 03-481 Warszawa.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: skladpapieru.pl/strona/zwroty-i-reklamacje lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 Reklamacje

 1. Sprzedający deklaruje, że wszystkie oferowane w sklepie SkladPapieru.pl Produkty są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. W przypadku braku zgodności Produktu z umową Konsumentowi, będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A Ustawy o prawach konsumenta.

 3. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z umową, jeżeli brak ten podstępnie zatai.

 4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Co do zasady nie traktuje się Produktu jako niezgodnego z umową, jeżeli jego wady powstały w wyniku:

 1. uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem Produktu;

 2. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Produktu;

 3. uszkodzeń mechanicznych Produktu.

 1. W celu realizacji uprawnień z tytułu braku zgodności Produktu z umową Konsument może złożyć reklamację. Rozpatrzenie reklamacji Produktu wymaga przesłania przez Konsumenta do sklepu SkladPapieru.pl reklamowanego Produktu (na koszt Sprzedającego, chyba że reklamacja okaże się nieuzasadniona), najlepiej z dołączonym do niego dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT – jednak nie jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji). Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty i okoliczności jej powstania, żądania Konsumenta w tym zakresie oraz podania danych kontaktowych składającego reklamację. Sprzedający zaleca dołączanie pisemnej reklamacji do przesyłanego Produktu.

 2. Reklamacje należy kierować do Sprzedającego w formie pisemnej i/lub:

 1. listownie na adres: Wydawnictwo Skład Papieru, ul. Szanajcy 3/7, 03-481 Warszawa;

 2. na adres e-mail: sklep@skladpapieru.pl

 1. Sprzedający rozpatrzy reklamację Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

 2. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

 4. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

 5. Konsument udostępnia Sprzedającemu Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.

 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

 2. Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;

 3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

 4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 8-10 powyżej;

 5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.

 2. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.

 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

 6. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Postanowienia ust. 2-18 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Klientów będących przedsiębiorcami.

 8. Sprzedający nie udziela gwarancji na Towary dostępne w sklepie SkladPapieru.pl.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi są dostępne w Polityce prywatności.

 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

 1. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

 2. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy.

 1. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

 

§7. Usługi elektroniczne

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące bezpłatne usługi elektroniczne: formularz zamówienia, konto użytkownika, newsletter.

 2. Sprzedający udostępnia formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Produktów prezentowanych w sklepie SkladPapieru.pl. Usługa formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania formularza zamówienia do sklepu SkladPapieru.pl

 3. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia konta użytkownika konieczna jest uprzednia rejestracja w sklepie SkladPapieru.pl, która następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Sprzedającemu formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie sklepu SkladPapieru.pl.

 4. Umowa o prowadzenie konta użytkownika zawarta jest na czas nieoznaczony z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedającego.

 5. Każdy Klient ma możliwość zapisu do newslettera w celu otrzymywania od Sprzedającego na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy Klient może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie newslettera poprzez wysłanie do Sprzedającego żądania usunięcia go z listy subskrybentów.

 6. Klient może zgłaszać Sprzedającemu reklamacje związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z usług elektronicznych.

 

§8. Opinie zamieszczane przez Klienta w sklepie SkladPapieru.pl

 1. Klient ma możliwość w sklepie SkladPapieru.pl, w zakładce „opnie o produkcie” dodawania własnych treści/recenzji/opinii.

 2. Sprzedający nie odpowiada za merytoryczną treść dodawanych przez Klientów treści/recenzji/opinii. Wyświetlane są wszystkie treści/opinie/recenzje (pozytywne i negatywne). Sprzedający nie weryfikuje, czy pochodzą one od Klientów, którzy kupili dany produkt.

 3. Sprzedający ma obowiązek weryfikacji treści i usuwa bez uprzedzenia treści nieodpowiednie, tj. w szczególności zawierające wulgaryzmy, naruszające dobra osobiste innych Klientów, podmiotów czy osób trzecich, jak również treści stanowiące reklamy, nie mające związku z komentowanym produktem lub usługą lub w inny sposób naruszające Regulamin oraz usuwa treści zdublowane celem zachowania porządku i estetyki wpisów w sklepie SkladPapieru.pl

§9. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji subskrypcji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (świadczenie usług elektronicznych – konta użytkownika i newslettera) zmieniony regulamin w zakresie odnoszącym się do tych umów o charakterze ciągłym wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie SkladPapieru.pl w zakładce Regulamin sklepu (skladpapieru.pl/strona/regulamin-sklepu). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

 

Warszawa, 01.01.2023 r. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl